8 Powerful Mantras For  Kids 

Regular recitation of slokas aids children in grasping the significance of mindfulness.

Image Source: UnSplash

1. Gayatri Mantra

Om bhur bhuva swaha Tat savitur varenyam Bhargo devasya dhimahi Dhiyo yo nah prachodayat

Image Source: UnSplash

2. Shanti Mantra

Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaveeryam Karavavahai Tejas Vinavati Tamastu ma vidhwishavahai Om Shanti Shanti Shantihi

Image Source: UnSplash

3. Shanti Mantra 2

Asatoma sad gamaya Tamaso ma jyotir gamaya Mrityor ma amritam gamaya Om shanti, shanti, shanti hi

Image Source: UnSplash

4. Shanti Mantra 3

Om poornamadah poornamidam Poornaat poornamudachyate Poornasya poornamaadaya Poornamevaavashishyate Om shanti, shanti, shanti hi

Image Source: UnSplash

5. Guru Mantra

Gurur brahmah gurur vishnu Gurur devo maheshwaraha Gurur saakshaat param brahmah Tasmai shree guravey namaha

Image Source: UnSplash

6. Saraswathi Mantra

Saraswati namastubhyam varade kaamaroopini Vidyaarambham karishhyaami siddhirbhavatu me sadaa

Image Source: UnSplash

7. Vidyaarthee Sloka

Vidyaarthee lapathey vidyaam Dhanaarthee lapathey dhanam Puthraarthee lapathey puthraan Mokshaarthee lapathey gathim

Image Source: UnSplash

8. Sarva Kalyaani Mantra

Sarva mangala mangalye shive sarvaartha saadhike Sharanye trayambake Gauri Narayani namosthute

Image Source: UnSplash

Thank You 

Teaching slokas to kids can enhance calmness and joy through understanding, simplified memorization, correct pronunciation, and regular practice.

Image Source: UnSplash